Mācību programmas

 

Programma

Izglītības programmas kods

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma

21012111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”

20V 211 00