Skolas vecāku padome

   

 

Skolas padomes un Vecāku padomes sēdē 14.11.2017.

Nolemj:

  • · Nākošo skolas vecāku padomes sēdi plānot decembrī vai pēc nepieciešamības.
  • · Atkārtoti iesniegt vēstuli ar lūgumu izstrādāt vienotus uzņemšanas kritērijus 1.klasē Kuldīgas novada skolās, paredzot, ka darbinieku bērnus un skolas izglītojamo bērnu māsas un brāļus uzņem bez rindas.
  • · Plānot apbalvot labākos izglītojamos Ziemassvētku koncertā atbilstīgi izglītojamo apbalvošanas kārtībai.
  • · Apspriestos skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprināt (iekšējās kārtības noteikumus, darba kārtības noteikumus).
  • · Par skolas vecāku padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Līvija Tinte un par priekšsēdētājas vietnieci Ginta Berga.

 

Vecāku padome:

A.Gustovskis, G.Preiss, G.Astičš, I.Perluhina, D.Šēle, S.Vaivade, S.Valdmane, B.Ivanovska, G.Vonda-Zikmane, G.Smirnovs, S.Freimane, I.Brūvere, O.Jermolova. L.Tinte, G.Berga, D.Tāfelberga, L. Smidberga

  

 2016./2017. mācību gads
 
 
20.10.2016. vecāku padome nolemj:

·       Nākošo skolas vecāku padomes sēdi plānot decembrī.

·       Turpināt kontrolēt un uzraudzīt ēdināšanu skolā. Meklēt veidus ēdināšanas kvalitātes uzlabošanai.

·       Nemainīt skolas darba režīmu, informāciju ar pamatojumu par lēmumu publicēt skolas mājas lapā.

·       Turpināt apbalvot skolēnus par labām un teicamām sekmēm. Gatavot visiem skolēniem krāsainas liecības.

·       Apkopot datus par mājas darbu apjomu un meklēt risinājumus mājas darbu apjoma samazināšanai skolēniem.

 


Skolas padome

2016./2017.m.g. skolas padome. 


 
Skolas vecāku padome
 
 

ARHĪVS

 
27.februāra atklātajā Kuldīgas domes sēdē, kurā apsprieda Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu, kas jau bija izraisījis neapmierinātību un asas diskusijas sabiedrībā, tika nolemts izstrādāt alternatīvus modeļus, ņemot vērā pedagogu un vecāku redzējumu un ieteikumus.
     Daloties pārdomās, vajadzētu saprast , ko nozīmē humanitārās izglītības dominance sabiedrības kultūras attīstībā... Laikā, kad pilsētā aktīvi tiek attīstīta mākslas pieejamība, organizējot izstādes, tikšanos ar izciliem mūsdienu māksliniekiem, kad izveidota Kuldīgas Mākslinieku rezidence, kuras viens no stūrakmeņiem ir jaunu talantu izaugsme un enerģētiski spēcīgas idejas, kad valsts līmenī runājam par Mākslas akadēmijas filiāles izveidi, mums visiem vajadzētu domāt un runāt par Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pilnveidošanu, turpmāko attīstību un padziļinātu humanitāro priekšmetu apguvi vidusskolas klasēs.
     Paldies visiem mūsu skolas vecākiem, kuri aktīvi iesaistījušies šī jautājuma apspriešanā, un draudzīgs aicinājums pārējiem vecākiem, kuri nav vēl paguvuši iesaistīties, droši izteikt savu viedokli un priekšlikumus.
     Nākotne jau pastāv visā skaistajā un labajā, ko darām šodien. Saulainas domas un saulainu pavasari!
 
     Līvija Tinte,
     Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas padomes priekšsēdētāja