Metodiskais darbs

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas

Metodiskās padomes darba prioritāte un uzdevumi

2022./2023.m.g.

KMHZV metodiskā darba prioritāte: uzsākt skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanu un nostiprināt izpratni par vienotu pieeju mācību satura plānošanai un īstenošanai.

KMHZV sasniedzamie rezultāti:
kvalitatīvi
Datos balstīti skolas darba pilnveides un attīstības risinājumi.

kvantitatīvi
Skolas apkopotie dati un fakti liecina, ka skola ir uzsākusi pāreju uz skolu kā mācīšanās organizāciju un nostiprināta izpratne parvienotu pieeju mācību satura plānošanai un īstenošanai.

kvalitatīvi
90 % skolotāju vēroto stundu ir kvalitatīvas.

kvantitatīvi
Vērotas mācību stundas pie 60% skolotāju.


2021./2022. m.g.

Kuldīgas novada metodiskā darba prioritāte 2021./2022.mācību gadā

“Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana”.

Skolā veicamie uzdevumi:

 • Vienotas plānošanas koordinēšana un mācību satura īstenošana. Mācību satura īstenošanas kvalitātes rādītāji: sasniedzamā rezultāta formulēšana katrai mācību stundai un kritēriju formulēšana, kas nodrošina skolēna izpratni par sasniedzamā rezultāta reālu izpildi, kas nodrošina arī jēgpilnu atgriezenisko saiti.
 • Novērot stundas pie 50% skolotāju 1.semestra laikā un pie tiem pašiem skolotājiem arī 2.semestra laikā. Vēlams vērot stundas visās izglītības pakāpēs, visās programmās un, pēc iespējas, visās jomā pēc novada piedāvātaš stundu vērošanas lapas.

KMHZV metodiskā darba prioritāte: sasniedzamā rezultāta formulēšana katrai mācību stundai un kritēriju formulēšana, kas nodrošina skolēna izpratni par sasniedzamā rezultāta reālu izpildi, kas nodrošina arī jēgpilnu atgriezenisko saiti.

KMHZV metodiskā darba uzdevumi:

 • piedalīties Kuldīgas novada mācību priekšmetu jomu apvienību organizētajās tikšanās un apmācībās,
 • katra mēneša pirmspēdējā trešdienā piedalīties skolotāju kopdarbā (visu pedagogu kopdarbs, darbs metodiskajās jomās, darbs mazās grupās problēmrisināšanai, vienotai darba plānošanai un mācību satura īstenošanai),
 • pedagogiem savstarpēji vērot un analizēt mācību priekšmetu stundu (vismaz 1 stunda vērota, vismaz viena stunda vadīta), metodisko jomu vadītājiem un administrācijai novērot stundas pie 14-15 jeb 50% pedagogu 1.semestrī un tiem pašiem pedagogiem 2.semestrī (katram jomas vadītājam un administrācijas pārstāvim 2-3 stundas).
 • apmeklēt tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus, seminārus, konferencēs, apmācībās, meistarklasēs,
 • pedagogiem piedalīties datu un faktu iegūšanai par izglītības procesa norisi paredzētājās aptaujās un anketu aizpildīšanā,
 • pedagogiem definēt savu attīstības vajadzību, mērķi profesionālajai pilnveidei šim mācību gadam, (to sasniedz gan vērojot stundas, gan apmeklējot kursus, gan individuāli lasot literatūru u.tml.)
 • dalīties pieredzē ar kursos, semināros, konferencēs, apmācībās gūtajām atziņām un idejām,
 • izveidot vienu praktisku piemēru pasākuma iekļaušanai mācību procesā, tā aprakstu ievietot skolas mājas lapā,
 • sagatavot izglītojamos un piedalīties Kuldīgas novada organizētajās olimpiādēs, konkursos, sacensībās.

Kvalitātes rādītāji 2021./2022.m.g. beigās būs:

 • 80% skolotāju novada veidotajās anketās norāda, ka plāno sadarbībā ar kolēģiem, pēctecīgi, ievērojot atpakaļvērstās plānošanas principus. Par to liecina arī stundās vērotais un mācību satura īstenošanas plāni skolās;
 • 80% skolotāju katrā stundā vai gandrīz katrā stundā formulē sasniedzamo rezultātu un tā sasniegšanas kritērijus;
 • 60% skolēnu apgalvo, ka katrai stundai ir saprotams sasniedzamais rezultāts un tās sasniegšanas kritēriji.

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.

KMHZV metodiskā darba prioritāte: informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju mērķtiecīgā un efektīva izmantošana mācību
procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura
plānošanu.

KMHZV metodiskā darba sasniedzamie rezultāti:

 • KMHZV metodiskā darba prioritāte: informācijas un komunikāciju
  tehnoloģiju mērķtiecīgā un efektīva izmantošana mācību
  procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura
  plānošanu.
 • KMHZV metodiskā darba sasniedzamais rezultāts:
  · katrs pedagogs ir piedalījies novada mācību priekšmetu
  jomu apvienību koordinatoru organizētajās nodarbībās un
  profesionālas pilnveides kursos;
 • mācību un audzināšanas darbā iekļauti pasākumi, kas
  akcentē mācību satura saikni ar vietējām tradīcijām, vēsturi,
  kultūru;
 • skolas mājas lapā publicēta informācija par ārpusskolas
  pasākuma mērķtiecīgu iekļaušanu mācību procesā;
 • katra mēneša pēdējā trešdienā noticis skolotāju
  kopdarbs (visu pedagogu kopdarbs, darbs metodiskajās komisijās,
  darbs 1., 4., 7., 10.kl. pedagogu darba grupās, darbs mazās grupās
  problēmrisināšanai vai darba plānošanai un organizēšanai);
 •  pedagogi dalījušies pieredzē par IKT mērķtiecīgas un
  efektīvas izmantošanas iespējām mācību procesā un kursos,
  semināros gūtajām atziņām;
 • savstarpēji vērotas un analizētas mācību priekšmetu
  stundas (katram pedagogam vismaz 1 stunda vērota, vismaz viena stunda
  vadīta).

Direktora vietniece E.Kņaze


KMHZV metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana mācību procesā.

Pedagoga_kopsavilkums_par_IKT_2019_2020

Metodiskā darba izvērtējums 2019./2020.m.g.

Metodiskā darbs 2020./2021.m.g.