Metodiskais darbs

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.

KMHZV metodiskā darba prioritāte: informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju mērķtiecīgā un efektīva izmantošana mācību
procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura
plānošanu.

KMHZV metodiskā darba sasniedzamie rezultāti:

 • KMHZV metodiskā darba prioritāte: informācijas un komunikāciju
  tehnoloģiju mērķtiecīgā un efektīva izmantošana mācību
  procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura
  plānošanu.
 • KMHZV metodiskā darba sasniedzamais rezultāts:
  · katrs pedagogs ir piedalījies novada mācību priekšmetu
  jomu apvienību koordinatoru organizētajās nodarbībās un
  profesionālas pilnveides kursos;
 • mācību un audzināšanas darbā iekļauti pasākumi, kas
  akcentē mācību satura saikni ar vietējām tradīcijām, vēsturi,
  kultūru;
 • skolas mājas lapā publicēta informācija par ārpusskolas
  pasākuma mērķtiecīgu iekļaušanu mācību procesā;
 • katra mēneša pēdējā trešdienā noticis skolotāju
  kopdarbs (visu pedagogu kopdarbs, darbs metodiskajās komisijās,
  darbs 1., 4., 7., 10.kl. pedagogu darba grupās, darbs mazās grupās
  problēmrisināšanai vai darba plānošanai un organizēšanai);
 •  pedagogi dalījušies pieredzē par IKT mērķtiecīgas un
  efektīvas izmantošanas iespējām mācību procesā un kursos,
  semināros gūtajām atziņām;
 • savstarpēji vērotas un analizētas mācību priekšmetu
  stundas (katram pedagogam vismaz 1 stunda vērota, vismaz viena stunda
  vadīta).

Direktora vietniece E.Kņaze


KMHZV metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana mācību procesā.

Pedagoga_kopsavilkums_par_IKT_2019_2020

Metodiskā darba izvērtējums 2019./2020.m.g.

Metodiskā darbs 2020./2021.m.g.