Metodiskais darbs

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.

KMHZV metodiskā darba prioritāte: informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju mērķtiecīgā un efektīva izmantošana mācību
procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura
plānošanu.
KMHZV metodiskā darba sasniedzamie rezultāti:
· piedalīties Kuldīgas novada un skolas organizētajos
semināros, apmācībās, profesionālas pilnveides kursos un novada
mācību priekšmetu jomu apvienību koordinatoru vadītajās un
organizētajās mācību darba plānošanās un semināros,
· piedalīties novada un skolas metodiskajā darbā vienota
mācību satura īstenošanas plāna izveidei 1., 4., 7., un
10.klasei,
· plānot un analizēt mācību un audzināšanas darbu,
akcentēt mācību satura saikni ar vietējām tradīcijām, vēsturi,
kultūru,
· piedalīties skolotāju kopdarbā (visu pedagogu kopdarbs,
darbs metodiskajās komisjjās, darbs 1., 4., 7., 10.kl. pedagogu
darba grupās, darbs mazās grupās problēmrisināšanai vai darba
plānošanai un organizēšanai),
· pedagogu kopdarbā meklēt informāciju, apkopot pieredzi,
analizēt un izstrādāt ieteikumus 3., 6., 9.klašu pedagogiem
izglītojamo sagatavošanai jaunā mācību satura apguvei
2021./2022.mācību gadā,
· savstarpēji vērot un analizēt mācību priekšmetu stundas
(vismaz 1 stunda vērota, vismaz viena stunda vadīta),
· dalīties pieredzē par IKT mērķtiecīgas un efektīvas
izmantošanas iespējām mācību procesā, pilnveidot pedagogi IKT
izmantošanas prasmes,
· turināt veidot metodisko materiālu un ideju krātuvi
audzināšanas un mācību darbā,
· sagatavot izglītojamos dalībai Kuldīgas novada
organizētajās olimpiādēs, konkursos, sacensībās.

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana mācību procesā.

Pedagoga_kopsavilkums_par_IKT_2019_2020

Metodiskā darba izvērtējums 2019./2020.m.g.

Metodiskā darbs 2020./2021.m.g.