Mācību programmas

Programma Izglītības programmas kods
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma 21012111
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011
Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” 20v 211 00