Projekti

Projekti 2022./2023.m.g.

Jauniešu īstenotie projekti


Projekti 2020./2021.m.g.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju” ietvaros tiek īstenots projekts  “Ventas vainaga darināšanas meistarklase”.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenots projekts  “3D printera iegāde vizuālās mākslas programmas apguvei Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā”.

Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ Atbalsts politikas reformām (KA3) saņemts finansējums projektam “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Kuldīgas novadā” (KA347 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās).

Ar Kuldīgas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iegādāts māla ekstrūders ar vakuuma kameru  KMHZV Keramikas darbnīcai.

Animācijas darbnīcas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ietvaros 2020.gadā tika īstenots projekts “Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Animācijas darbnīcas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kurā iegādāti divi datori, projektors un programmatūra Win Movie maker 2020 (12 lietotājiem).
Projekta kopējās izmaksas bija 2352.00 eiro un to 100% finansēja VKKF.
Projekta rezultāti:
Pilnveidots, modernizēts un kvalitatīvi uzlabots Vizuāli plastiskās mākslas programmas mācību process Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, iegādājoties Animācijas darbnīcai jaunu programmatūru, datorus un projektoru.
Radīta iespēja audzēkņiem un pedagogiem radoši sevi pilnveidot un apgūt modernās tehnoloģijas Animācijas darbnīcā un datorgrafikas klasē.
Izveidota labvēlīga vide un laba materiāli tehniskā bāze, lai, beidzoties Covid-19 ierobežojumiem, iesaistītu plašāku publiku skolas izglītības un kultūras dzīves aktivitātēs, organizētu vasaras nometnes, radošās darbnīcas, prezentācijas u.c. projektus,  iepazīstinātu ar dažādām tehnoloģijām mākslas jomā.

Biedrība “MESS” īstenojusi LEADER projektu Nr.19-02-AL31-A019.2202-000006 “Etnogrāfisku Planīcas tautastērpu darināšana deju kolektīviem “Austra”un “Austriņa””, kurā rezultātā tapuši 48 meiteņu un 48 puišu tautastērpu komplekti visām vecuma grupām.Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 30267.50, no kurām publiskais finansējums EUR 27240.75 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 3026.75.
Lai raits dejas solis ceļā uz  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

2.06.2020.

Austra un Austriņa jauno tērpu parāde!


Multifunkcionāla darbagalda izgatavošana nodarbībām jauniešiem

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 7. – 9. klašu skolēni kopā ar vecākiem un mājturības skolotāju izgatavoja multifunkcionālu 9 m garu, 85 cm augstu un 50 cm platu darbagaldu. Katrai darbavietai uzstādīja skrūvspīles. Ļoti pozitīvi, ka darbagalda izgatavošanā piedalījušies jaunieši, tāpēc pret to ir daudz saudzīgāka attieksme. Projektu koordinēja Andris Lagzdiņš.

Aktuālie projekti 2018./2019.m.g.

Projekts „Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā”  īstenots vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” teritorijā ar mērķi izveidot sporta laukumu Kuldīgas vecpilsētas daļā, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību blakus esošās Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņiem, tuvējo māju iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, aktīviem pensionāriem un pilsētas viesiem.  Īstenojot projektu, tika ierīkots 690 m2 liels multifunkcionāls  sporta un aktīvās atpūtas laukums ar gumijotu segumu, tādējādi:

  • atbalstot jauniešu iniciatīvu laukuma izveidei, kā arī bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta aktivitātes;
  • nodrošinot bezmaksas sporta un aktīvās atpūtas pieejamību vietējiem iedzīvotājiem;
  • radot iespēju spēlēt basketbolu un volejbolu Kuldīgas vecpilsētas daļā (mainot tīkla augstumu, iespēja spēlēt arī tenisu);
  • veicinot aktīva, veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos vietējiem iedzīvotājiem.

Projektu īstenoja biedrība “MESS” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000,00 eiro apmērā un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (ESF, VIAA)

Projekta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Mūsu skolā mācību gada garumā notiek dažādi pasākumi visām klašu grupām, ar kuru palīdzību skolēni iepazīst darba pasauli, pēta izglītības iespējas, mācās pieņemt karjeras lēmumus un veic pašnovērtējumu.

“Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā” (ELFLA  LEADER, LAD)

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģiju un tā publiskais finansējums ir 27 000 eiro. Projektu līdzfinansē Kuldīgas novada pašvaldība. Izveidojot multifunkcionālu sporta laukumu Pētera ielā 10, īstenojas  jauniešu iecere par visiem pieejamu sporta laukumu blakus skolai, kur var pavadīt starpbrīžus un brīvo laiku spēlējot basketbolu, volejbolu vai tenisu. Laukumu var izmantot arī sporta stundās un dažādu pasākumu organizēšanai.

 

”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (ESF)

Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros mūsu skolā īstenotas nodarbības par veselīga dzīvesveida, pareiza, sabalansēta uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi labas veselības uzturēšanā.

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS (ESF, IKVD)

Projekta mērķis -veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu 5.-12.kl.bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Mūsu skolā projekta atbalstu izmanto viens skolēns.

 

Atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm (“Piens un augļi skolām”)  (ZM, LAD)

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Mūsu skolā piena produktus,  augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt 1.-9.klašu skolēni.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” (KM, Latvijai 100)

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Finanšu līdzekļi piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei, lai to izmantotu kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros un izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu izmaksām.

Šīs iniciatīvas ietvaros 1.semestrī mūsu  skolas vecāko klašu skolēni apmeklēja deju lielizrādi “Abas malas” un jaunāko klašu skolēni devās uz baletu “Riekstkodis”.

Eiropas Parlamentu vēstnieku skola (EP informācijas birojs)

Mūsu skola  no 2018./2019.m.g. iesaistās programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tā ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

Skolām, kuras iesaistīsies projektā pieejams šāds atbalsts:

  • Skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku.
  • Mācību materiāls par ES 5 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES.
  • Izglītojoši pasākumi skolēniem, t.sk., dalība EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā.
  • Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.).

 

Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)

Mūsu skolā katru gadu 3.klasē tiek īstenota “Džimbas 9 soļu drošības programma”. Nodarbību mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādējādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Programmas ietvaros ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību sarežģītas tēmas kļūst bērniem labi saprotamas.

Programmu īsteno īpaši sagatavoti nodarbību vadītāji – Džimbas drošības aģenti. Tie ir drošības iemaņu skolotāji, kuri apguvuši metodiku un saņēmuši nodarbību īstenošanai nepieciešamos materiālus.

 

 “More unites us than divides us” (eTwinning)

Sadarbības projekts ar Latvijas, Lielbritānijas un Turcijas skolām par kopīgo un atšķirīgo valstu kultūrā, tradīcijās u.c., kas tika uzsākts eTwinning seminārā Stambulā 2018.gada maijā.

 

Deju kolektīva “Austra” dalība starptautiskā mūzikas un tautas deju festivālā  “Summer in Visoko” Bosnijā (b-ba MESS, KMHZV)

Mūsu skolas deju kolektīva “Austra” dejotāji piedalījās starptautiskā mūzikas un tautas deju festivālā  “Summer in Visoko” Bosnijā, kas notika no 20.līdz 25.jūlijam. Festivāla laikā jaunieši iepazina dažādu valstu kultūras, vērojot to nacionālās dejas un klausoties dziesmas, kā arī ar panākumiem piedalījās koncertos un citos festivāla pasākumos. Brauciena laikā bijām vairākās ekskursijās – uz piramīdām netālu no Visoko, pa Bosnijas galvaspilsētu Sarajevu un kalnos, kur meklējām 100 m augstu ūdenskritumu. Pa ceļam nakšņojām Augsto Tatru pakājē un varējām izbaudīt kalnu pilsētiņas šarmu un mainīgos laikapstākļus.

„ Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Valsts kultūrkapitāla fonds)

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammai Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai (KMHZV) jau kopš 2003. gada ir iespēja kvalitatīvi uzlabot un modernizēt apmācības procesu.

2018.gadā tika īstenots projekts, kurā iegādāta mobila keramikas krāsns PY 110 Raku

Projekta kopējās izmaksas bija 2140.49 eiro, no kuriem 1900.00 eiro finansēja VKKF, bet pārējo summu Kuldīgas novada pašvaldība.

 

 “40 no 100” (Kuldīgas novada pašvaldība)

2018.gads ir gan Latvijas 100-gades, gan Kuldīgas Mākslas skolas 40.jubilejas gads, tādēļ projekta  ieceres  pamatā ir ideja atzīmēt Kuldīgas Mākslas skolas 40 gadu jubileju, oktobrī organizējot pasākumu  “Pazīmēties” Kuldīgas Mākslas skolā un Mākslas namā.

Sadarbībā ar Kuldīgas Mākslas skolas absolventiem, kuri tagad ir sabiedrībā populāri mākslinieki un savas jomas speciālisti, notika dažādas aktivitātes (radošās darbnīcas, izstādes, performance u.c.), kuras varēja apmeklēt visi interesenti.

 

 “Multifunkcionālu solu izgatavošana” (Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkurss „DARĪSIM PAŠI”)

Projekta rezultātā tika izgatavoti 4 daudzfunkcionāli soli sporta laukumam Pētera ielā 10, Kuldīgā, kurš tika ierīkots, atbalstot jauniešu iniciatīvu un nodrošinot bezmaksas sporta un aktīvās atpūtas pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

KMHZV 7.-9.kl.skolēni kopā ar vecākiem un mājturības skolotāju, ievērojot daudzfunkcionālo solu skices un rasējumus, iegādājās solu izgatavošanai nepieciešamos materiālus un izgatavoja 4 daudzfunkcionālus solus (izmērs2.5×0.6×0.45 m-2gab., izmērs 2,5×0.6×0,.25 m -2gab.), kurus novietos pie sporta laukuma.

 

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (Kuldīgas novada pašvaldība)