Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu(Grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710)


Cienījamie vecāki! Ja Jūsu bērnam 2019./2020. m.g. jāuzsāk mācības 1.klasē un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā jau mācās māsa vai brālis, tad līdz š.g. 15.martam vēl varat pieteikt bērnu uz mūsu skolas 1.klasi.

Skolas administrācija


Kuldīgas novada domes lēmums: Par uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs 2019./2020.m.g.

Kuldīgas novada domes lēmums: Par uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 10.klasēs 2019./2020.m.g.