Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu(Grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710)


Iesniegums, par uzņemšanu 1.klasē.

 Iesniegums, par uzņemšanu 1.klasē.


Bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē – pēc ārkārtējās situācijas beigām

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī, lai novērstu pulcēšanos, nolemts bērnu pieteikšanu 1. klasei Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadam pārcelt uz nedaudz vēlāku laiku – pēc tam, kad ārkārtējā situācija būs beigusies. Par konkrētu laiku, kad pašvaldība organizēs bērnu pieteikšanu, informēsim atsevišķi.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Uzņemšana 10.klasē sākas 15.jūnijā!

Nepieciešamie dokumenti – sekmju izraksta un apliecības par pamatizglītību kopijas, skolēna vecāka vai likumīgā pārstāvja parakstīts iesniegums (pieejams – iesniegums, vecāku iesniegums).

Dokumentus var iesniegt:

  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu kmhzv@kuldiga.lv;
  • klātienē, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku (tālr.27020578);
  • nosūtot pa pastu uz adresi Pētera iela 5, Kuldīga, LV-3301.

 KMHZV vidējās izglītības programma 2020./2021.m.g.

Programma izstrādāta, ņemot vērā 9.kl. skolēnu intereses, absolventu un vecāku vērtējumu. Padziļināti piedāvājam apgūt tos mācību priekšmetus, kuros mums ir labākie sasniegumi novadā un CE rezultāti virs vidējiem rādītājiem valstī.

Mācību slodze nepārsniedz 36 stundas nedēļā.

 

 Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas var būt.”

(Dāvis Meike, 2004.g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā)

 


Kādēļ izvēlēties mūsu skolu?


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola uzņems audzēkņus 2020./ 2021. m.g. 

10. klasē

Kuldīgas novada domes sēdes protokols par 10.klases uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās 2020./2021. m.g.

 

Uzņemšana 1.klasē 2020./2021. m.g.

sāksies 2020.gada 2.janvārī plkst. 8.00.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, 5.punktu, iesniegumu var iesniegt elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu iesniedz un elektroniski paraksta bērna vecāks vai likumīgais pārstāvis.

Iesniegumā norāda :

  • vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlēto izglītības programmu (pamatizglītības programmas, sociālā un humanitārā virziena izglītības programmā, kods 21012111);
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

 

Iesniegumus sūtīt uz e-pastu kmhzv@kuldiga.lv.

Iesniegumu reģistrācija notiks pēc Kuldīgas novada Domes apstiprinātās kārtības – uzsākot bērnu reģistrāciju 02.01.2020. plkst. 8.00, iestādes atbildīgā persona pārbauda elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu pieteikto bērnu skaitu un rindas kārtībā veido sarakstu, iekļaujot pamīšus vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni iekļauti sarakstā.