Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu(Grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710)


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

uzņem audzēkņus 2019./ 2020. m.g.

10. klasē

Stājoties 10. klasē nepieciešamie dokumenti:

·         Apliecība par pamatizglītību;

·         Sekmju izraksts.

Pie mums jūs varēsiet iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību!

  • Mācību programmas:  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).
  • Iespēja apgūt:  programmēšanu, robotiku, grafisko dizainu, animāciju, grafiku, vides dizainu, gleznošanu, zīmēšanu, keramiku.
  • Iespēja: muzicēt vidusskolas ansamblī un dziedāt korī, dejot jauniešu deju kolektīvā “Austra”.
  • Piedāvājam: apgūt auto apmācību (bezmaksas teorija)

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no 17.jūnija līdz 28.jūnijam   no plkst. 9.00 –14.00 Kuldīgā, Pētera ielā 10. Tālr.: 27020578, 29479778

Rūta Ķergalve (KMHZV absolvente): “Cauri nopietnam, bet saistošam mācību procesam, koleģiālām skolēnu un skolotāju attiecībām, pilnvērtīgi pavadītām darba dienām, iegūstot maksimāli daudz zināšanu, vijas smiekli, miers, ko ienes mūzika starpbrīžos, kopīgi pasākumi un aktivitātes, krāsaina ikdienas dzīve, kuru veidojam mēs paši, katrs ienesot svaigumu ar savu personību un oriģinālām idejām. Tāda ir mūsu skola. Skola ar dvēseli.”

 

Adrese: Pētera iela 5, Kuldīga, LV – 3301

Tālr. +371 63323463, 29479778

Mājas lapa: www.kmhzv.kuldiga.lv

E-pats: kmhzs@inbox.lv, kmhzv@kuldiga.lv


Cienījamie vecāki! Ja Jūsu bērnam 2019./2020. m.g. jāuzsāk mācības 1.klasē un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā jau mācās māsa vai brālis, tad līdz š.g. 15.martam vēl varat pieteikt bērnu uz mūsu skolas 1.klasi.

Skolas administrācija


Kuldīgas novada domes lēmums: Par uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs 2019./2020.m.g.

Kuldīgas novada domes lēmums: Par uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 10.klasēs 2019./2020.m.g.