Pulciņi

Informācija par pulciņiem

Pulciņi, kas darbojas KMHZV 2022./2023.m.g.


Tautisko deju kolektīvu darbība

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā

7.03.2020.Austriņa un Austra pēc kārtīgas izdancošanās dziesmu un deju svētku skatē.


Tautisko deju kolektīvu darbība ir bijusi aktuāla jau kopš Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas dibināšanas. Vienmēr mācību programmā ir iekļautas deju nodarbības visiem skolas audzēkņiem ar mērķi iepazīstināt kolektīva dalībniekus ar latviešu tautas tradīcijām, kā arī ar citām plaša spektra zināšanām.
Kustību apzināšana un kontrolēšana.Telpiskās izjūtas izkopšana.
Dejošana nenoliedzami ir viens no instrumentiem, kā palīdzēt bērnam izkopt telpas izjūtu, apgūstot dažādus ornamentālos deju zīmējumus un to variācijas – atšķīrību starp kolonnu un rindu, apli un dārziņu, diagonāli un līniju, kvadrāta grupu un romba grupu.
Saskarsmes prasmju attīstīšana.
Vēsturiski latviešu tautas deja ir pāru deja. Pāros tiek griezti danči, izspēlētas dažādas lomas, kas pārsvarā ir saistītas ar dabas, dzīvnieku un tradīciju atainošanu. Tāpēc svarīgi jau no pirmajiem deju soļiem ir audzēkņiem iemācīties cieņpilnus satvērienus, aptvērienus un pieskārienus citiem dejotājiem, kopā jūtoties droši, novērtēti un apzināti iejūtoties konkrētā priekšnesumā izpildāmajai lomai.
Skatuves kultūra.
Piedaloties dažādos publiskos gan Kuldīgas, gan citu novadu organizētajos pasākumos un koncertos, audzēkņiem ir iespēja apgūt skatuves kultūras vispārīgos noteikumus, piemēram, ievērot klusumu gan savu, gan citu priekšnesumu laikā, nepārvietoties gar skatītājiem, tādējādi netraucējot priekšnesumu redzamību, kā arī cienīt savu un savu pedagogu ieguldīto darbu.
strong>Tautas tērpa valkāšanas kultūra.
Viens no vissvarīgākajiem aspektiem tautisko deju kolektīva veiksmīgā darbībā ir, galvenokārt, sakopta un uz vēstures materiāliem pareizi nokomplektēta tautas tērpa valkāšana. Estētiska kvalitāte, higiēnas ievērošana un cieņa pret latviešu un īpaši sava Kuldīgas novada tautas tērpu ir milzīgs ieguvums ne tikai patriotiskās audzināšanas rakursā, bet arī bērna un jaunieša personības izaugsmē.
Skatuviskās tautas dejas vēsture.
Viens no latviešu skatuviskās tautas dejas stūrakmeņiem ir tās bagātā un ar izcilu latviešu dejas pētnieku un dejas meistaru radošā intelekta piepildītā vēsture. Šīs paaudzes viennozīmīga misija ir turpināt uzturēt vēsturiskas skatuviskās dejas vērtības, tajā skaitā iestudēt etnogrāfiskas dejas un to apdares, ko veidojuši tādi lielmeistari kā Harijs Sūna, Alfrēds Spura un Uldis Žagata. Pateicoties aktīvam Latvijas Nacionālā kultūras centra darbam deju publikāciju apkopošanā un literatūras izdošanā, katram audzēknim ir iespēja kļūt par daļu no mūsdienu tautiskās dejas vēstures daļu, apgūstot šodienas lielmeistaru, piemēram, Jāņa Purviņa un Jāņa Ērgļa iestudētās oriģināldejas, kā arī piedalīties reģionālos un valstiskos ar dejas nozari saistītos pasākumos – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku kustības cikliskuma nostiprināšanai.
Latviešu rotaļu izpratne un godu tradīcijas folkloras šķērsgriezumā.
Lai veiksmīgi varētu ar augstu atbildības sajūtu piedalīties esošajos dejas nozares notikumos, ir jāapzinās laviešu tautas vēsturiskās saknes, kas meklējamas folkloras pētnieku publikācijās. Turpinot atdzīvināt senču tradīcijas, kas saistītas ar dažādiem godu rituāliem, katram skolēnam ir iespēja izprast dabas un cilvēka kopāpastāvēšanas likumus un cienīt mūsu senču sniegtās gudrības un gadsimtiem ilgušās tradīcijas.

Veiksmīgi īstenojot interešu izglītības mācību programmā iekļautās deju nodarbības, paredzot un akcentējot katrai grupai pielāgotu individuālu metodisko darba plānu, regulāri Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola ir piedalījusies visos ar deju nozari saistītajos pasākumos.
“Austriņas” un “Austras” dejotājiem katru mācību gadu ir iespēja regulāri piedalīties deju kolektīvu sadraudzības koncertos citos Latvijas novados,  tādējādi gan priekšnesumos rādot citiem savas prasmes un pieredzes apmaiņā dalītos ar citu kolektīvu dalībniekiem. Katru gadu ir bijuši koncertbraucieni uz Liepājas, Saldus, Jelgavas, Dobeles, Bauskas novadiem.
Vienmēr Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas tautas deju kolektīvi ar teicamiem rezultātiem ir piedalījušies Kuldīgas novada deju skatēs, veiksmīgi startējuši un bijuši Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki.
Kopš 2016.gada septembra Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas deju kolektīviem ir nosaukums “Austriņa” (1.-9.kl. grupām) un “Austra”(10.-12.kl. grupa), kas izrietējis no skolas simbola – Austras koks. Ar lielu lepnumu ir izveidots arī kolektīva karogs.
2018.gada vasarā pirmo reizi “Austra” pārstāvēja Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētku Deju lieluzvedumā “Māras zeme”.
Gatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem 2021.gadā, šajā mācību gadā pirmo “Austriņa” un “Austra” atlases skates 1.kārtā startēs visās vecuma grupās.
Teicama sadarbība ir arī ar Eiropas folkloras festivālu asociāciju, kuras organizētajos starptautiskajos festivālos katru gadu piedalās gan “Austriņas”, gan “Austras” dejotāji, vienmēr saņemot gan organizētāju, gan festivālu apmeklētāju uzslavas par patīkamo sniegumu. Līdz šim dejotāji ir priecējuši skatītājus Čehijā, Bulgārijā, Bosnijā un Hercogovinā, kā arī tiek plānoti braucieni uz citām Eiropas valstīm.
Tuvākie koncerti:
5.aprīlis – jauniešu deju kolektīvu sadancis Kuldīgas Kultūras centrā
12.aprīlis – Kuldīgas apriņķa bērnu deju kolektīvu skate
27.aprīlis – jauniešu deju kolektīvu sadancis Līvbērzes kultūras namā
11.maijs – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas salidojums
16.maijs – Pavasara koncerts Kuldīgas Kultūras centrā
21.jūnijs – Jāņu ielīgošanas koncerts Kuldīgas novada Ābeļciemā
Pulciņa vadītāja- Zane Kalniņa

 “AUSTRIŅA”-(koncerta ieraksts)

Animācijas darbnīca

Te ir iespēja veidot filmiņas dažādās animācijas tehnikās.Tās ir leļļu filmas, kur bērni paši veido savus tēlus gan no papīra, gan plastilīna, gan arī izmanto, piemēram, lego rotaļlietas.Zīmētās filmiņas top programmā TVPaint Animation, izmantojot grafiskās planšetes.Nodarbības vada skolotāja Ina Ozola


Lego Robotika – rokas un prāts

Šajā mācību gadā mūsu skolā darbu sāka Lego Robotikas iesācēju pulciņš. Pulciņa dalībnieki no 5.- 7. klases mācās konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. LEGO  Mindstorms EV3 roboti ir koši, atraktīvi un, atšķirībā no “parastas programmēšanas”, ļauj nodarboties gan ar prātu, gan arī ar rokām. LEGO nodrošina patīkamu un vienlaicīgi arī radoši interesantu atpūtu un nodarbošanos. LEGO programmēšanas valoda ir salīdzinoši vienkārša un programmēšana notiek, tāpat kā reālajā pasaulē “liekot programmu klucīšus”. Tāpēc tā skolēniem viegli apgūstama.Pulciņā esam radoši un zinātkāri. Mācamies sadarboties un draudzēties.Tā kā ir datorklasē uzstādīts robotiem paredzēts galds, sāksim gatavoties sacensībām.

Pulciņa skolotājs: A.Lagzdiņš

Darbība apturēta finansējuma trūkuma dēļ.

Lego -2020

KMHZV Lego Robotikas pulciņš uzņēma KVPV Lego Robotikas bulciņa dalībniekus. Pulciņa dalīnieki sacentās divās disciplīnās Prezīzs attālums” un Šķeršļu gāšana. Paldies par sadarbību skolotājai Lailai Zudānei.19.02.2020.

Skolotājs Andris Lagzdiņš“Keramika”

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola saviem pirmās un otrās klases skolēniem piedāvā vienreizēju iespēju divu gadu garumā piedalīties nodarbībās keramikā. Interešu izglītības programma piedāvā reizi nedēļā darbināt pirkstiņus mīlot mālu, plastilīnu vai citas veidojamās masas. Skolēni apgūst keramikas pamatus, kā arī iepazīst darbu mākslas darbnīcā. Pamatlietas, kuras tiek iemācītas ir māla veidošana, detaļu pieveidošana pie veselā, grebšana, darbu žāvēšana un glazēšana pēc darbu izdedzināšanas. Tiek veidoti trauki no vesela māla gabala, tiek veidoti trauki veidojot vairākas detaļas kopā, kā arī realizēti katra skolēna radošie darbi.


KMHZV 1.-4. klašu koris

Esam tie, kuri gūst pieredzi dziedot korī. Gribam būt  tie, kuri pārstāvēs skolu, pilsētu Dziesmu svētkos nākotnē! Dziedam visi skolas skolēni un ar to lepojamies!

KMHZV 1.-4. klašu ansamblis

Nekas nav neiespējams, varbūt tieši starp mums ir kāds, kurš būs populārs dziedātājs vai mūziķis nākotnē!

KMHZV 5.-9. klašu koris

Mums kopā patīk dziedāt. Esam bijuši trīs Skolu jaunatnes dziesmu svētku dalībnieki. Piedalījušies  festivālā Čehijā. Konkursā Bulgārijā ieguvuši 1.pakāpes laureātu titulu. Mums ir jauni mērķi uz kuriem tiekties.

KMHZV 5.-9. klašu ansamblis

Mīlam mūziku un kopā būšanas laiku. Gūstam pieredzi, izpildot dažādu tautu komponistu dziesmas.

Ansambļu un koru vadītāja Iveta Vīksne