Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2023./2024.m.g

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
pašnovērtējuma ziņojums
01.10.2023..

ATTĪSTĪBAS PLĀNS(2024.-2026.)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
pašnovērtējuma ziņojums
21.10.2022.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas nolikums 27.07.2021.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (2023).

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu profesionālās  ievirzes izglītības programmā, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu (Mākslas skola)

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas