KMHZV prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā 2023./2024.m.g.

Prioritāte: Skolas pozitīva tēla veidošana sabiedrībā, iedzīvinot mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējās attiecībās skolas vērtības : cieņu,atbildību,sadarbību.

Uzdevumi:

1. Pilnveidot skolēnu līdzpārvaldes prasmes saskarsmē, realizējot idejas, sadarbojoties un iesaistoties pilsētas mēroga pasākumos.

2. Veicināt skolēnu pašiniciatīvu skolā radīt drošu un draudzīgu vidi (iesaistīties skolas vides sakārtošanā, uzlabošanā).

3. Pilnveidot skolas mājas lapu un “Facebook” profilu skolas vērtību, tradīciju un aktivitāšu popularizēšanai.

4. Veicināt pedagogu un skolēnu interesi atspoguļot notikumus, norises, pasākumus, viedokļus, labās prakses piemērus skolas mājas lapā un “Facebook” profilā.

5. Plānot un organizēt aktivitātes skolā, kas veicinātu cieņas, atbildības un sadarbības tikumisko vērtību izpratnes veidošanos skolēnos.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā

2022./2023.-2025./2026.mācību gadam

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā 2022./2023.-2024./2025.mācību gadam

Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskolas
audzināšanas darba programma 2023.-2026. gadam