Plānotie mācību gadā sasniedzamie rezultāti 2023./2024.m.g.:

  • Nostiprināt izpratni par vienotu pieeju mācību satura plānošanā un īstenošanā.

Kvalitatīvi – 90% pedagogu vērotās stundas ir kvalitatīvas.  

Kvantitatīvi – vērotas mācību stundas pie 60% pedagogu.

  • Turpināt skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanu. 

Kvalitatīvi – datos balstīti skolas darba pilnveides un attīstības risinājumi.

Kvantitatīvi – skolas apkopotie dati un fakti liecina, ka skola ir uzsākusi pāreju uz skolu kā mācīšanās organizāciju. 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē ievērojot valsts standartos noteiktās prasības.

2. Nodrošināt atbalstu talantīgiem izglītojamiem, kā arī skolēniem ar mācīšanās grūtībām, realizējot individuālu pieeju.

3. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi un spēj veikt pašvērtējumu.

4. Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās un karjeras izglītības pasākumos, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu.

5. Pilnveidot izglītojamo nacionālās identitātes un piederības sajūtu, iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs.

6. Skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai veikt regulāru finanšu, materiālo un cilvēkresursu plānošanu un piesaisti.

7. Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi.Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2023./2024. mācību gadā