Par skolu

Skolas piedāvātās izglītības programmas (programmas kods)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma   ( 21012111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31016011)

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”(20V 211 00)Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – skola ar dvēseli!

Cauri nopietnam, bet saistošam mācību procesam, koleģiālām skolēnu un skolotāju attiecībām, pilnvērtīgi pavadītām darba dienām, iegūstot maksimāli daudz zināšanu, vijas smiekli, miers, ko ienes mūzika starpbrīžos, kopīgi pasākumi un aktivitātes, krāsaina ikdienas dzīve, kuru veidojam mēs paši, katrs ienesot svaigumu ar savu personību un oriģinālām idejām. Tāda ir mūsu skola. Skola ar dvēseli.

(Rūta Ķergalve, 2011.gada absolvente).

Unikalitāte. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) dibināta 1989.gadā, apvienojot vispārizglītojošo skolu un Bērnu mākslas skolu. Tā bija pirmā alternatīvā skola Latvijā un arī mūsdienās saglabā savu unikalitāti, jo piedāvā gan vispārizglītojošo programmu, gan profesionālās ievirzes programmu vizuāli plastiskajā mākslā. KMHZV ir mūsdienīga, progresīva un konkurētspējīga vidusskola ar savu filozofiju un atšķirīgu pieeju mācību procesam, kurā attiecības starp skolēniem un skolotājiem balstītas savstarpējā cieņā un sapratnē.

Draudzīga un radoša atmosfēra. KMHZV – tā ir vide, kur talants var attīstīties. Skolā ir skaistas, gaumīgas, atjaunotas telpas, kurās izvietoti mākslas darbi. Atšķirībā no tradicionālajām skolām KMHZV ir klašu sistēma- katrai klasei ir sava telpa, kurā notiek visi mācību priekšmeti, izņemot tos, kuriem nepieciešams īpašs aprīkojums (ķīmija, sports, mūzika u.tml.). Tas nozīmē, ka  mācību līdzekļus var glabāt klasē un tie nav jānes uz mājām katru dienu. Vidusskolas audzēkņi klasēs ierīkojuši tējas stūrīšus, lai būtu iespēja starpbrīdī padzert tēju no mīļākās krūzes. Starpbrīžos un sporta stundās ir iespēja aktīvi darboties labiekārtotā multifunkcionālā sporta laukumā, kura izveidošana bija skolēnu iniciatīva. Skolēni paši saka: “Šī skola ir ne tikai skolēniem kā skola, bet arī kā otrās mājas, mēs kopā neesam daudz, bet visi – gan citi skolēni, gan skolotāji – esam draudzīgi.”(Nika Dadzīte, 2018.gada absolvente). “Ja es spētu, es šo vietu debesīs celtu. Un ne jau tādēļ, ka kāds cits tā vēlas, bet tieši tādēļ, ka tās ir kā mājas. Te var tā sēdēt, šūpojot kājas, dzerot tēju un veroties pasaulē. Te tu drīksti būt tu, tieši tāds, kāds tu esi.”(Paula Āboliņa-Ābola, 2010.gada absolvente).

Izcili mācību sasniegumi. Prieks, ka KMHZV mācās jaunieši, kuriem izglītība ir svarīga, kuri ir mērķtiecīgi, radoši un motivēti. Par to liecina centralizēto eksāmenu rezultāti 2017./2018.m.g.: latviešu valodā – 65,7% (novadā – 60,8%, valstī – 52,6%), angļu valodā – 73% (novadā – 64,7%, valstī – 61,9%), bioloģijā – 65% (novadā – 51,9%, valstī – 60,8%), matemātikā – 34,8% (novadā – 36%, valstī – 34,6%), Latvijas un pasaules vēsturē – 65%  (novadā – 47,8%, valstī – 40%), ķīmijā – 69% (novadā – 67,7%, valstī – 61,5%).

Līderi mācību priekšmetu olimpiādēs. Mācību priekšmetu olimpiādēs KMHZV jau vairākus gadus saglabā līdera pozīcijas. 2018./2019.mācību gadā angļu valodas olimpiādē 12.klašu skolēniem iegūta 1.un 2.vieta; bioloģijas olimpiādē 12.kl. skolēniem iegūta 1.un 2.vieta, 11.kl. skolēniem -1.un 3.vieta; fizikas olimpiādē 10.kl. skolēniem -1.vieta, 11.kl. skolēniem -3.vieta, 12.kl. skolēniem 2.un 3.vieta; vēstures olimpiādē 10.-12.kl. skolēniem 1.un 3.vieta; matemātikas olimpiādē 12.kl. skolēniem 1.un 2.vieta; ekonomikas olimpiādē un latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.kl. skolēniem visas godalgotās vietas tika KMHZV audzēkņiem -1., 2., 3.vieta; ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.kl. skolēniem iegūta 1.vieta.

Motivācijas stipendija vidusskolā. Vidusskolēniem, kam vidējais vērtējums ir 8,5 balles un augstāks, vienu reizi gadā tiek piešķirta motivācijas stipendija, par kuras apmēru lemj Skolas padome. Šogad stipendiju saņēma 8 vidusskolēni

.Atbalsts studiju uzsākšanai. Karu gadu labākie vidusskolas absolventi saņem stipendijas studiju uzsākšanai, kuras dāvā Vītolu fonds, Kuldīgas novada pašvaldība un SIA “Silja”. 2018.un 2019.gada izcilākie absolventi saņēma Latvijas Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā.2019.gada absolvente Marta Pūpola saņēma vienreizēju stipendiju 500 eiro vērtībā  medicīnas studiju uzsākšanai no KMHZV 2006.gada absolventa, sertificēta asinsvadu ķirurga Arta Knapša (Vācija). Viņš raksta: “Mans sapnis tiešām ir piepildījies. Ceļš uz panākumiem nav bijis viegls. Zinu, ko nozīmē smags darbs un atbalsts no līdzcilvēkiem un fondiem. Arī man, vidusskolu beidzot, bija tas gods saņemt stipendiju, kas pavēra durvis uz ārpasauli. Ļoti labprāt atbalstītu talantīgo Martu jaunu dzīves posmu uzsākot. Sirsnīgi sveicieni no manis visam skolotāju kolektīvam.”

Draudzīgā aicinājuma balvas. Draudzīgā aicinājuma balvu pasniedz kopš 2000.gada, tās mērķis ir izveidot objektīvu skolu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. KMHZV ir vienīgā Kuldīgas novada skola, kas katru gadu dodas uz Vidzemes koncertzāli Cēsīs, lai saņemtu šo balvu. 2016. gadā un 2017.gadā ieguvām 1.vietu latviešu valodas centralizētajos eksāmenos un saņēmām “Mazo pūci” un diplomu par izciliem sasniegumiem latviešu valodas mācīšanā. 2017.gadā angļu valodas eksāmenu rezultāti bija otrie labākie specializēto skolu grupā. Skolas saime lepojās arī ar piekto vietu matemātikā. Kopvērtējumā 2017.gadā mūsu skola ierindojās otrajā vietā, saņemot diplomu par izcilu mācību darba organizāciju. 2018.gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti dabaszinībās bija labākie savā grupā, un skola saņēma „Mazo pūci” un diplomu par izciliem sasniegumiem dabaszinību mācīšanā.

Iespēja attīstīt talantu mākslās, svešvalodās un tehnoloģijās. KMHZV piedāvā daudz iespēju attīstīt savu talantu un radošo potenciālu, atbilstīgi katra audzēkņa personībai un individuālajām spējām. Tā ir mazas skolas priekšrocība – ikviens tiek novērtēts un pamanīts. Vidusskolā tiek padziļināti apgūta angļu valoda un vēl divas svešvalodas: vācu un krievu. Mākslas jomā var izvēlēties nodarbības gleznošanā, grafiskajā dizainā, keramikā, zīmēšanā, grafikā, vides dizainā un tekstildizainā. Tehnoloģiju jomā tiek piedāvāts apgūt programmēšanu, robotiku, animāciju un datordizainu. Ir divas datorklases. Aktīviem jauniešiem ir iespēja dejot JDK “Austra” vai  dziedāt KHHZV 5.-12.klašu korī un piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī katru gadu doties uz starptautiskiem festivāliem ārzemēs – Bosnijā, Bulgārijā, Čehijā u.c. Muzikāli apdāvināti audzēkņi var dziedāt ansamblī vai spēlēt savu instrumentu skolas orķestrī.

Nometnes vidusskolas jauniešiem. Katru gadu KMHZV sadarbībā ar biedrību “MESS” piedāvā daudzpusīgu nometni “Esi sveicināta vidusskola!”, kur jauniešiem ir iespēja iepazīt vienam otru, interesantus objektus Kurzemē un vidusskolas posma aktualitātes. Šogad nometne notiks no 19.līdz 24.augustam un tās ietvaros paredzēts apmeklēt Zemgales un Vidzemes rakstnieku dzimtās mājas. Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, no 12. līdz 16.augustam tiek organizēta nometne dziedošajiem un dejojošajiem jauniešiem “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!”

 Skolēnu līdzpārvalde. KMHZV skolēnu līdzpārvalde darbojas no 1993. gada un ir viena no vecākajām skolēnu līdzpārvaldēm Latvijā. Skolēnu līdzpārvalde ir līdztiesīgs skolas administrācijas partneris, skolas sabiedriskās dzīves koordinators, vidutājs starp skolēniem un citiem skolas saimes dalībniekiem. Skolēnu līdzpārvalde ir bijusi iniciatore skolas tradīciju nostiprināšanā un jaunu projektu realizācijā. Par nozīmīgu pasākumu  ir kļuvušas skolas plenārsēdes, jo, veidojot demokrātisku sabiedrību, vispirms mums jāiemācās citam citu uzklausīt, ņemt vērā otra teikto, formulēt savas domas, tās izteikt pozitīvi, sadarboties un uzņemties atbildību katram par saviem vārdiem un darbiem. 

Autoskola. Ikvienam vidusskolēnam tiek piedāvāta iespēja apgūt bezmaksas teoriju auto apmācībā sadarbībā ar “Modra autoskolu”.

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programma. 2018.gadā KMHZV iesaistījās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā, kuru īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.  Šī programma jauniešiem piedāvā iespējas līdzdalībai aktivitātēs Eiropā, organizējot dažādus konkursus, informējot par praksi ES institūcijās un aicinot uz diskusijām, semināriem Rīgā, Briselē un Strazbūrā.

Profesionāli un atsaucīgi skolotāji. KMHZV pamatdarbā strādā 28 skolotāji un 46% skolotāju ieguvuši maģistra grādu.  Stundās tiek izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – interaktīvās tāfeles, datu kameras, planšetes u.c. Skolotāju darba rezultāti redzami eksāmenu un olimpiāžu vērtējumos, viņu ieguldījumu augstu vērtē skolēni un vecāki.

Lielu gandarījumu sniedz KMHZV  absolventu sasniegumi, kuri padara atpazīstamu skolas un Kuldīgas vārdu Latvijā un pasaulē. Analizējot absolventu tālākizglītību  piecu gadu periodā (2014.-2018.g.), var secināt, ka 74% absolventu izvēlas studēt Latvijas vai ārzemju universitātēs un 61% absolventu studē budžeta grupā. Tie ir ļoti labi rezultāti. “Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas var būt.” (Dāvis Meike, 2004.g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā).  “Novērtējot nozīmīgo ieguldījumu manā skološanā un personības izaugsmē, katru gadu dāvinu grāmatu, atbalstot skolas darbu un misiju un cerot, ka tā papildinās skolas grāmatu kolekciju un būs noderīga ikdienas mācību procesā gan audzēkņiem, gan skolotājiem.” (Jānis Ešenvalds, 2001.gada absolvents, zvērināts advokāts).

Vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē. KMHZV audzēkņi izcilos rezultātus var sasniegt tad, ja savstarpēji sadarbojas skolēns, skolotāji un vecāki. Vecāki iesaistās karjeras pasākumu, mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanā, skolas pasākumos (Ģimeņu diena, Sporta diena u.c.), radošajās darbnīcās un mācību stundās.Kad KMHZV audzēkņi dodas īstenot savus sapņus ārpus Latvijas, ir gandarījums par vecāku atsauksmēm: “Vēlamies pateikt milzīgu paldies ikvienam skolotājam, arī dežurantei, lietvedei, direktorei, saimnieciskās daļas vadītājai un pārējam personālam par to, ka ļāvāt mums kā vecākiem sajust, cik ļoti Emīls šajā skolā jutās kā mājās, jo nav lielākas laimes vecākiem, sūtot bērnu mācīties, piedzīvot to labo sajūtu, ka bērnam patīk doties uz skolu. Viņš nekad nav izteicis vēlmi, ka to negribētu apmeklēt. Paldies par to, ko jūs darāt! Tagad Emīls ir jauna izaicinājuma priekšā un mēs ticam, ka, lai kur viņš būtu, šo skolu viņš vienmēr sauks par savējo.” (Emīla Ivanovska vecāki – Baiba un Jānis).
Tu vari būt daļa no KMHZV! Nāc mācīties!
Informācija par KMHZV atrodama:
https://kmhzv.kuldiga.lv/
https://www.facebook.com/kmhzv/
https://www.draugiem.lv/kmhzv/