Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu(Grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710)


Iesniegums uzņemšanai 1.klasē

Iesniegums uzņemšanai 1.klasē

 Iesniegums, par uzņemšanu 1.klasē.

 Iesniegums, par uzņemšanu 1.klasē.


Kuldīgas novadā 2021./2021. m.g.  10. klasē skolēnus uzņems trīs skolās

2021./2022. mācību gadā 10. klasē skolēnus uzņems trīs Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās – tā janvāra Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.

Abās lielākajās novada skolās – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā un Kuldīgas Centra vidusskolā – katrā uzņems jauniešus divās 10. klasēs, bet Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – vienā 10. klasē.

(info no Kuldīgas domes)


 KMHZV vidējās izglītības programma 2020./2021.m.g.

Programma izstrādāta, ņemot vērā 9.kl. skolēnu intereses, absolventu un vecāku vērtējumu. Padziļināti piedāvājam apgūt tos mācību priekšmetus, kuros mums ir labākie sasniegumi novadā un CE rezultāti virs vidējiem rādītājiem valstī.

Mācību slodze nepārsniedz 36 stundas nedēļā.

 

 Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas var būt.”

(Dāvis Meike, 2004.g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā)

 


Kādēļ izvēlēties mūsu skolu?