Audzināšanas darbs

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzināšanas darba programma 2022. – 2025. gadam

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā 2022./2023.-2024./2025. mācību gadam


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā

2022./2023.māc. g.

Prioritāte: Nodrošināt jēgpilnus un mērķtiecīgi organizētus ārpusstundu pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā.

Uzdevumi:

 1. Plānot un organizēt radošus un jēgpilnus ārpusstundu pasākumus, iesaistot skolēnu līdzpārvaldi, pedagogus.
 2. Veicināt skolēnu iniciatīvu un mācīt uzņemties līdzatbildību skolas organizētajos pasākumos.
 1. Organizēt saturīgus, Latvijas valstij lojālus un mūsdienīgus pasākumus, kas skolēnos stiprinātu patriotisma jūtas.
 2. Izkopt veselīgus un drošus paradumus, kas veicinātu cieņu un atbildību pret savas un cita veselības un dzīvības veicinošu, drošu paradumu izkopšanu.
 3. Uzlabot skolēnu un pedagogu sadarbības prasmes, veidojot pozitīvu gaisotni skolā un stiprinot skolas kolektīva vienotību un saliedētību.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā

2021./2022. māc. gadam

Prioritāte: nodrošināt atbalstu mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamam, veicinot aktīvas un brīvas personības attīstību, ņemot vērā skolēna individuālās spējas un intereses.

Uzdevumi:

 1. Iedzīvināt tikumiskās vērtības – cieņa, atbildība, sadarbība, izmantojot dažādas sociālās aktivitātes mācību priekšmetu un klases audzināšanas stundās, kā arī ārpusstundu pasākumos.
 2. Izmantot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas mācību un audzināšanas darbā, bagātinot skolēnu kultūrvēsturisko   izpratni un pieredzi.
 3. Organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus skolēniem atbilstoši skolēnu vajadzībām un vēlmēm.
 4. Iesaistīt skolēnu līdzpārvaldi mācību un audzināšanas darbā, ņemot vērā skolēnu vajadzības un intereses.
 5. Piedāvāt izglītojamiem daudzveidīgas, interesēm atbilstošas ārpusklases nodarbības.

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi 2020./2021.māc.gadam

Audzināšanas darba mērķis: sekmēt skolēnu brīvas, radošas patstāvīgas , mērķtiecīgas, iecietīgas un atbildīgas personības veidošanos, nodrošināt iespēju kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij  un veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem.

Uzdevumi:

 1. Stiprināt patriotismu un valstisko identitāti:
 • Baltu vienības diena;
 • Latvijas Republikas uzņemšanas diena ANO;
 • novembris- Lāčplēša diena;
 • novembris- Latvijas Republikas Proklamēšanas 102.gadadiena;
 • janvāris-1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
 • Neatkarības atjaunošanas 31.gadskārta, u.c. pasākumi skolas, pilsētas, valsts mērogā.
 1. Radīt iespējas skolēnu pilsoniskai līdzdalībai skolas vietējās kopienas un kultūrvides veidošanā:
 • Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veidošanos , iesaistoties Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumos skolā, Kuldīgas pilsētā, valstī;
 • Īstenot pasākumus /meistardarbnīcas/projektus ģimenes, dzimtas piederības stiprināšanai pilsētai, novadam, valstij;
 • Kopt un attīstīt skolas tradīcijas un kultūrvidi;
 • Attīstīt izglītojamo līderības prasmes, iesaistot skolēnu līdzpārvaldes darbā;
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās un pasākumos, kultūrvēsturiskā mantojuma un Skolēnu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, piedaloties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2021.gada vasarā;
 • Rosināt jauniešus attīstīt darba prasmes un karjeras izvēli;
 • Sekmēt jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti.
 1. Veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās:
 • Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus vienotu uzvedības principu un vērtību ievērošanai izglītības iestādē, drošības īstenošanai un pilnveidošanai skolā;
 • Attīstīt skolēnu laika plānošanas, pašorganizācijas prasmes un uzņēmējspējas;
 • Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai;
 • Izglītot skolēnus par dažādu atkarību riskiem un sekmēm, informēt par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izrietošajām darbībām atkarību ierobežošanai;
 • Pilnveidot skolēnu informācijas tehnoloģiju lietpratību, mācot par drošību interneta vidē, personu datu aizsardzību, autortiesību ievērošanu.
 1. Skolēnu izpēte, veidojot audzināšanas un karjeras materiālu apkopojumu katram skolēnam, veicinot un atbalstot individualitāti un sadarbības prasmes.

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi 2019./2020.māc.gadam

Vīzija: Izglītības iestāde ar daudzveidīgu piedāvājumu bērna personības izaugsmei
Misija:  Mūsdienīgu mācību metožu un dzīves prasmju īstenošana skolas dzīvē
Mērķis: motivēti bērni, radoši pedagogi, atbalstoši vecāki – mūsdienīga izglītības iestāde.
KMHZV audzināšanas darba mērķis 2019./2020. mācību gadā:

Stiprināt izglītojamo valstiskās piederības sajūtu, attīstīt nacionālo pašapziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, motivēt tikumiskai rīcībai.

Uzdevumi:

 • Izkopt un praktizēt 12 tikumus – atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci;
 • nodrošināt kritiskās domāšanas un morālās spriestspējas attīstību;
 • veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem.