Audzināšanas darbs

Audzināšanas programmas paraugs

Audzināšanas metodiskie materiāli.

Vīzija: Izglītības iestāde ar daudzveidīgu piedāvājumu bērna personības izaugsmei
Misija:  Mūsdienīgu mācību metožu un dzīves prasmju īstenošana skolas dzīvē
Mērķis: motivēti bērni, radoši pedagogi, atbalstoši vecāki – mūsdienīga izglītības iestāde.
KMHZV audzināšanas darba mērķis 2019./2020. mācību gadā:

Stiprināt izglītojamo valstiskās piederības sajūtu, attīstīt nacionālo pašapziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, motivēt tikumiskai rīcībai.

Uzdevumi:

  • Izkopt un praktizēt 12 tikumus – atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci;
  • nodrošināt kritiskās domāšanas un morālās spriestspējas attīstību;
  • veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem.