Uzņemšana 2024./2025. m.g. 1.klasē (22 vietas) sāksies 2024.gada 11.martā plkst. 8:00.

  • Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē sāksies no 2024.gada 11.martā plkst. 8:00 līdz 3.maijam (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8:00). Iesniegumi, kas elektroniski tiks iesniegti līdz 11. martam plkst. 8:00, netiks izskatīti, jo tiks uzskatīti par iesniegtiem pirms termiņa.
  • No 7.maija līdz 14.jūnijam iespējams uzņemt bērnus no citiem novadiem, ja būs vēl brīvas vietas.

Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

Iesniegumu reģistrācija notiks pēc Kuldīgas novada Domes apstiprinātās kārtības – uzsākot bērnu reģistrāciju 11.03.2024. plkst. 8:00, iestādes atbildīgā persona pārbauda elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu pieteikto bērnu skaitu un rindas kārtībā veido sarakstu, iekļaujot pamīšus vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni iekļauti sarakstā

Priekšrocības noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Iesniegumā norāda :

  • vecāku vai atbildīgās personas vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izglītības programmu (pamatizglītības programma, kods 21011111);
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumus sūtīt uz e-pastu kmhzv@kuldiga.lv

Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē