Dokumenti

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2021./2022.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība, ievērojot valstī noteikto piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA
noslēdzot 2019./2020.m.g

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas nolikums

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas attīstības plāns 2020.-2023.m.g.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Noteikumi darbā platformā ZOOM, WhatsApp, e-klase

Skolas darba plāns 2021./2022.m.g.(sagatavošanā)

KMHZV mācību sa­snie­gu­mu uz­la­bo­ša­na kārtība 9. un 12.klases skolēniem 2020./2021.m.g.