Dokumenti

Skolas darba plāns 2023./2024.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums(21.10.2022.)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums(26.11.2021.)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2023./2024.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība, ievērojot valstī noteikto piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

   PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA
noslēdzot 2019./2020.m.g

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas nolikums

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas attīstības plāns 2020.-2023.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā 2022./2023.-2024./2025. mācību gadam

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Noteikumi darbā platformā ZOOM, WhatsApp, e-klase